Digital Stack

Politica de confidentialitate

urmareste-ne pe

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul digitalstack.ro cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea Dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări.

În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.
digitalstack.ro cunoaște importanța datelor Dumneavoastră personale și se angajează să protejeze con!dențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este
important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor Dumneavoastre cu caracter personal, în cadrul
prezentelor Termeni si Condiții.

digitalstack.ro este deținut de către o persoană juridica română – Educație Digitală SRL.
digitalstack.ro respectă con!denţialitatea tuturor clienţilor noştri şi con!denţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele
personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată. digitalstack.ro prelucrează datele cu caracter personal primite direct
de la Dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale și/sau participării la evenimentele /
conferințele / workshop-urile / sesiunile demonstrative organizate de către digitalstack.ro – sub egida digitalstack.ro sau sub o alta egidă în funcție de alt
proiect de acest gen inițiat / gestionat.

Datele cu caracter personal sunt colectate !e numai cu acordul/acceptul Dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de buna voie, din proprie
inițiativă, !e la solicitarea digitalstack.ro, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de
comanda servicii online, formularul de inregistrare etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere),
participarea la tombole, concursuri, programe de !delitate, campanii promoționale etc., prin completarea datelor în formularul respectiv de înregistrare
cont pe un website al digitalstack.ro, etc.

Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri ale digitalstack.ro de către Dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale,
tehnice și de participare ale / Regulamentelor digitalstack.ro.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele
dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să !e condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
digitalstack.ro nu va prelucra datele Dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate,
cu respectarea măsurilor legale de securitate și con!dențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează digitalstack.ro?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor Dumneavoastra cu caracter
personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar !: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modi!carea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile digitalstack.ro, nu este nevoie să ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a digitalstack.ro, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, participării la evenimentele / conferințele /
simpozioanele / workshopurile / sesiunile demonstrative / alte evenimente / manifestări specializate organizate de către digitalstack.ro, implicând
achiziționarea de servicii digitalstack.ro oferite pe website sau în alt mod sau abonarea la newsletter-ele digitalstack.ro, precum și în contextul îndeplinirii
obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, digitalstack.ro va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu /
reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, seria și numărul cărții de identitate, seria pașaportului, codul numeric personal, numele și prenumele
părinților, seria și numărul certi!catului de naștere, școala absolvită, studiile efectuate, seria și numărul diplomei școlii absolvite, serie și număr adeverinta
medicala,etc.

Formularul de înscriere și formularul de contact

Completarea formularului de înscriere sau a formularului de contact este considerată consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea
datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. digitalstack.ro nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor
furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere sau de contact.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
precum și a Regulamentului General privind Protecția Datelor (EU GDPR 679/2016), digitalstack.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și
numai pentru scopurile speci!cate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că utilizatorul poate
manifesta oricand dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastra de date. Pentru orice nelămurire în
legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea digitalstack.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii
“Contact” din site.

Scopurile în care digitalstack.ro poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot ! oferite sunt asociate promovării și/sau comercializării serviciilor
și/sau produselor digitalstack.ro, cum ar !:
– procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor digitalstack.ro;
– oferirea de alte produse și/sau servicii către Dumneavoastră;
– facturarea serviciilor și produselor oferite de către digitalstack.ro;
– soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;
– realizarea de studii de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor oferite prin intermediul digitalstack.ro;
– contactarea utilizatorilor (prin poștă, e-mail, fax, mesaje text, telefon) în legătură cu produse și servicii aparținând digitalstack.ro sau în legătură cu produse
și servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea ! de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a
nu ! contactat în acest sens);
– înregistrarea informațiilor Dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor bene!cii, precum și pentru satisfacerea altor
cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile utilizatorilor:

1. să recti!ce, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001
și/sau GDPR;
2. să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;
3. să solicite încetarea expedierii de mesaje promoționale.
Orice noti!care din partea utilizatorului se va semna, data și trimite, prin e-mail sau în scris, către digitalstack.ro
În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul digitalstack.ro va ! automat
restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modi!ca conținutul digitalstack.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care
rulează aceasta, va ! considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest
fapt.
Site-ul digitalstack.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul Dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind tra!cul
utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o
informație identi!cabilă personal despre niciun utilizator individual.

Opțiunea de dezabonare

Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la digitalstack.ro, prin intermediul link-ului de
dezabonare conținut în e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot ! prelucrate de către digitalstack.ro, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:
– Clienții persoane !zice / juridice ai digitalstack.ro(actuali, foști sau potențiali), public larg, reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali;
– Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact ale persoanelor juridice (parteneri de afaceri/contractuali, organizatori, co-organizatori, furnizori,
prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal:

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii
speci!ce activității digitalstack.ro, va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate
determina imposibilitatea furnizării serviciilor digitalstack.ro.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de digitalstack.ro, precum și atunci când participați la evenimentele / conferințele / simpozioanele /
workshopurile / sesiunile demonstrative / alte evenimente / manifestări specializate organizate de către digitalstack.ro, vom colecta date personale în
legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de potențial client al digitalstack.ro, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date
prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor digitalstack.ro Dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau
va exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind
protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitarUE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justi!cată de
un interes legitim al digitalstack.ro, Dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând
să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îșii pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct,
oferte personalizate, oricând și fără să !e necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va
mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/serviciile oferite de digitalstack.ro.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele Dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:
– organizarea de evenimente / conferințe / simpozioane / workshop-uri / sesiuni demonstrative / alte evenimente / manifestări specializate;
– organizarea și susținerea de cursuri / programe de pregătire și formare profesională / alte sesiuni de transmitere de know-how în domeniul activităților
recreative;
– derularea activității comerciale/contractuale a digitalstack.ro;
– facturarea si incasarea contravalorii serviciilor digitalstack.ro;
– marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau
personalizate;
– dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
– gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
– indeplinirea obligatiilor legale incidente;
– comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
– activitati de audit si control/supraveghere;
– arhivare, scopuri statistice;
– colectare debite/recuperare debite restante;
– solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.
digitalstack.ro va considera toate informatiile colectate de la Dumneavoastra ca !ind con!dentiale si nu le va partaja cu terți (cu exceptia organizatorilor/coorganizatorilor unor evenimente derulate in comun cu partenerii / colaboratorii digitalstack.ro) fara consimtamantul Dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot ! chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

– Clienti persoane !zice / persoane juridice ai digitalstack.ro (actuali, fosti sau potentiali), public larg, reprezentanti/imputerniciti ai acestora, legali sau
conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);

– Organizatori si co-organizatori de cursuri / programe de pregatire / formare profesionala, locatori / locatari ai spatiilor / salilor de curs detinute sub orice
titlu de catre digitalstack.ro, furnizori, prestatori de servicii, furnizori si alte entitati juridice – parteneri de afaceri/contractuali ai digitalstack.ro,
autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot !:

– autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate),
societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Con!dentialitatea datelor cu caracter personal va ! asigurata de catre digitalstack.ro si nu vor ! furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in
prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra (cum ar !: nume si prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/!x, etc ) vor putea !
prelucrate de digitalstack.ro cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv
marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile digitalstack.ro, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un
partener digitalstack.ro, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal
furnizate de Dumneavoastra vor putea ! folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai digitalstack.ro, cu
respectarea drepturilor Dumneavoastra.

In cazul in care digitalstack.ro intentioneaza sa utilizeze datele Dumneavoastra in scopuri de marketing direct (daca persoanele vizate au optat in acest sens)
Dvs. veti ! informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din
formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai ! prelucrate de digitalstack.ro, ne puteti solicita in mod
expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din
partea digitalstack.ro, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu digitalstack.ro, Dumneavoastra bene!ciati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la
recti!care, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, digitalstack.ro va prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a
activitatilor digitalstack.ro, pana in momentul in care Dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al Dvs, veti exercita dreptul de opoziţie / de
stergere (cu exceptia situatiei in care digitalstack.ro prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justi!ca un interes legitim). Ulterior încheierii
operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă Dumneavoastra sau reprezentantul
legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor ! arhivate de către digitalstack.ro pe durata de timp
prevăzută în procedurile interne digitalstack.rosi/sau vor ! distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor Dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si
proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate ! niciodata garantata. In timp ce digitalstack.ro depune toate eforturile in privinta protejarii
datelor Dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile digitalstack.ro. Orice transmisie de
date se face pe riscul Dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la Dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta
impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare

In cazul platilor efectuate cu cardul (exemplu: achizitionare produse si servicii online), comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata
online oferite de terti autorizati in relatia cu digitalstack.ro.

digitalstack.ro nu prelucrează și nu stochează nicio informație legată de plățile online.

In vederea eliminarii riscului ca datele Dumneavoastra sa intre in posesia si sa !e folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia
cu digitalstack.ro garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia speci!ca nationala si UE
privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile Dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, Dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care bene!ciati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv:
dreptul de acces, dreptul la recti!care, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie
si procesul individual automatizat.

Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza prin consimtamant, Dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma
scrisa, adresata digitalstack.ro., in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de
retragerea acestuia. De asemenea, Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justi!care, prelucrarii datelor
personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati
catre digitalstack.ro sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate
de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care digitalstack.ro demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justi!ca prelucrarea si care
prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor Dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de
opozitie nejusti!cata, digitalstack.ro este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document Dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre digitalstack.ro constituie
elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de digitalstack.ro si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care Dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejusti!cat sau excesiv, in
special din cauza caracterului repetitiv, digitalstack.ro poate:

– !e sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor
solicitate;

– !e sa refuze sa dea curs cererii, cu respectarea legislației in vigoare.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejusti!cat sau excesiv,
in special din cauza caracterului lor repetitiv, digitalstack.ro este indreptatita sa considere orice raport incheiat cu Clientul digitalstack.ro de drept reziliat,
fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei noti!cari prealabile.

De asemenea, Dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac
judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile Dumneavoastra?

Pentru exercitarea oricarui drept prevazut de legislatia interna si / sau europeana (cu referire in special la EU GDPR) Dumneavoastra va puteti adresa
Specialistului de date personale (DPO) din cadrul digitalstack.ro cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email:

dpo@digitalstack.ro